Thirrje Angazhim ne Zhvillimin e Kurrikulave / Trajnime

Thirrje për Angazhim në Zhvillimin e Kurrikulave / Trajnime

Në bashkëpunim me zyrën e Bashkimin Evropian, shkolla profesionale për programim – PROED,  do të realizojmë një projekt përmes të cilit  do të fokusohemi tek investimi në teknologjinë informative më të fundit, që mundëson zhvillim më të gjerë të edukimit,  programeve trajnuese si dhe rritjen e kapacitetit për zhvillim të programeve dhe produkteve te reja, duke përfshirë aplikacione softuerike dhe shërbime të reja konsulence për zgjidhjen e problemeve në sektorin e TIK-ut.

 

Angazhimi i Ekspertëve/Instruktorëve për zhvillimin e kurrikules do të përfshijë krijimin e moduleve për trajnimet për projektin e bashkëfinancuar me fondin e Bashkimit Evropian - Zyra e BE në Kosovë për “Krijimi i Departamentit të TIK-ut, për trajnime praktike profesionale dhe zhvillim softueri” në këto module:

1. Zhvillim i Web Faqeve – Web design (Zhvillim i Aplikacioneve të bazuara ne Ueb)
2. Zhvillim i Aplikacioneve Mobile
3. Zhvillim dhe Administrim i bazave të së dhënave
4. Teknologjia e Sigurisë Kibernetike (Cyber Security)
5. Gjuhë programuese: Python
6. Administrim dhe mirëmbajtje e rrjetave kompjuterike


Titulli  i angazhimit:

Zhvillues i kurrikulës / Ligjërues / Instruktor në PROED, një ose më së shumti në 2 module.

 

Shkollimi i kërkuar:

Diplomë Universitare ose e Shkollës Profesionale të drejtimeve të ngjashme sipas moduleve të  publikuara (6 module).

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Zhvillon kurrikulën e programit/modulit - me qëllim të zhvillimit dhe ngritjes së njohurive profesionale në fushën e TIK-ut;
 • Ligjëron dhe mbanë kurse trajnimi në modulet e kërkuara;
 • Planifikon dhe koordinon aktivitetet e nevojshme për funksionimin e procesit të trajnimit dhe aftësimit për modulin perkatës;
 • Përgatitë materialin e nevojshëm mësimor në formë të prezantimeve, videove, ushtrimeve praktike (nje kopje e ketyre materialeve duhet te dorzohen te Menaxheri i projekti para trajnimit);
 • Të bëjë vlerësimin e aftësive dhe nivelin e njohurive të kandidatëve;
 • Harton dokumentacionin e nevojshëm për Proed shpk (evidence, raportet e vleresimit etj.);

 

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera që kërkohen:

 • Përvojë pune në fushën e perkatese te trajnimit, preferohet ne institucionet e ngjajshme;
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
 • Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët;
 • Të jetë në gjendje të punojë i vetëm dhe në ekip.
 • Aftësi të arrijë të drejtoj ngarkesën e punës, punoj nën presion dhe të përmbush detyrat brenda afateve të caktuara.

Kohëzgjatja e angazhimit: Angazhimi behet per modulin e caktuar 3-4 muaj (1 modul) / 2–3 here ne jave me nga 2-4 ore per nje dite. Egziston mundesia qe kontrata per angazhim te vazhdohet automatikisht / te riperseritet trajnimi ne modul - varesisht nga suksesi i treguar.

 

Aplikuesi duhet te parqes kete dokumente

 1. Oferta financiare - për ore mesimore ose për komplet modulin (Lamp Sume);
 2. Kurrikulen e zhvilluar -  Plan i skicuar me temat kryesore te kurrikulave te ndara sipas moduleve / kurseve dhe oreve për (1) ligjerata / trajnime, (2) ushtrime praktike laboratorike;
 3. CV dhe një kopje të dokumentit identifikues;
 4. Kopjet e dokumenteve që dëshmojnë për kualifikimet e tij/saj (si diploma, trajnime, referenca etj.).

 

Aplikim, afati dhe info shtese

 • Afati per aplikim është i hapur deri më datë: 12.02.2021.
 • Dokumentat per aplikim mund të dërgohen fizikisht tek administrata e PROED ose në email adresën: [email protected]
 • Për informacione mund të na kontaktoni në tel: +383 49 615 452 ose +383 49 127 200

 

Vlerësimet dhe njoftimi për fituesin

 • Vlerësimi do behet sipas kritereve: çmimi ekonomik më i favorshëm; Plani i trajnimit / Kurrikules me 40%; çmimin për njësi / modul me 40% dhe përvoja e punës 20%.
 • Fituesi(t) potencial do te kontaktohet brenda 5 ditëve të punë Për diskutime teknike dhe financiare te mëtutjeshme, mund të ftohen më shume se një kandidat/e që përzgjidhen, për një apo më shumë pika të specifikuara në tabelë, duke filluar nga i rendituri më lartë nga komisioni vleresues.
 • Pagesa do të kryhet përmes llogarisë bankare ne baza mujore ose në tërësi pas perfundimit me sukses te trajnimeve (sipas marrëveshjes në mes palëve).

 

Zhvillimi i kurrikules –

 • Modulet e prezantuara me poshte me lëndet përkatese, janë shtylla mbi te cilat duhet te zhvillohen kurrikulat. Lëndet zgjedhore përzgjidhen nga Instruktori. Ne total duhet te jene rreth 240 ore (Guided Learning Hours - GLH) për ligjerata / trajnime, ushtrime praktike laboratorike dhe vetëstudim.
 • Zhvilluesi i kurrikulave duhet te kete parsyesh ndarjen e oreve për ligjerata, ushtrime praktike dhe vetëstudim. Ndarja e orëve (240 GLH) ne nje modul përafersisht duhet te jetë:
   • Ligjerata (15 - 20 ) %
   • Ushtrime praktike (40 - 45) %
   • Vetëstudim/detyra ( 30 - 40) %

   

   

  Zhvilluesi i kurrikules duhet t’i përmbahet moduleve përkatese - sipas tabelave të poshtë shënuara. Varësisht nga rëndësia e lëndes/kursit, numri i orëve (GLH) në modul mund të lëvizet deri në 30%.

   

  Zhvillim i Web Faqeve – Web design – 240 GLH


  (Front-end Developer)

  GLH

    Zhvillimi i bazave së të dhënave

  40

     Programim ne CSS, HTML and HTML5 

  40

     JavaScript, JQuery, JSON

  40

     PHP

  40

     ASP.NET MVC Aplikime Ueb me C# 

  40

     Zhvillimi i shërbimeve në internet

  40

   Kjo pako trajnimi përmban 240 orë të vëzhguara mësimi – GLH, gjatë së cilave studentët do të  
   përgaditen me njohuri të mjaftueshme të ndërlidhur me dizajnim dhe ndërtim të aplikacioneve te  
   bazuara në web.

   Zhvillim i Aplikacioneve Mobile (IOS & Android) – 240 GLH

     GLH

   Programim duke përdorur Java (C#)

        60

   Sisteme të menaxhmentit të së dhënave

        40

   Zhvillimi i Aplikacioneve Mobile (Android)

        60

   Zhvillimi i Aplikacioneve Mobile (iOS)

        60

   Dizajni i ndërveprimit të përdoruesit

        20

   

   Zhvillimi i Aplikacioneve Mobile përqendrohet në zhvillimin e aplikacioneve për sistemet 
   operative Android dhe IOS. Ky trajnim fillon me njohuri të përgjithshme të gjuhës së
   Programimit C# pastaj vazhdon me kursin e zhvillimit të bazave të të dhënave ku studentët
   marrin njohuritë themelore të kërkuara për të hyrë në fushën e zhvillimit të aplikacioneve 
   mobile.

   

   Zhvillim dhe Administrim i bazave të të dhënave SQL – 240 GHL

      240

   Kërkimi i të dhënave me Transact-SQL

       50

   Zhvillimi i bazës së të dhënave

       40

   Administrim i bazës së të dhënave në MS SQL Server

       50

   SSAS - Shërbimet e Analizës të të dhënave në MS SQL Server

       30

   SSIS - Shërbimet e Integrimit të të dhënave në MS SQL Server

       30

   SSRS - Shërbimet e Raportimit të të dhënave në MS SQL Server

       40

   Trajnimi do të përqendrohet në bazat e të dhënave duke përgatitur kandidatë të rinj në zhvillimin 
   e bazave të të dhënave, zhvillimin dhe krijimin e raporteve, analizën e të dhënave dhe paketën e 
   integrimit të të dhënave, kështu përgatisin kandidatët me njohuri të përgjithshme në fushën e 
   administrimit të bazave të të dhënave. Kandidatët që e përfundojnë me sukses këtë paketë do të
   përgatiten në tregun e punës për të gjitha llojet e pozicioneve që lidhen me Zhvillimin e
   Databazës dhe Administrimin e Bazave të të Dhënave.

  Teknologjia e Sigurise Kibernetike (Cyber Security) – 240 GHL

  GLH

  Z/O

   Hyrje në Teknologjisë

  50

  Obligative

   Hyrje në e Sigurisë

  50

  Obligative

   Trajtimi i incidenteve të sigurisë & shfrytëzime nga  Hakeret

  50

  Obligative

   Mbrojtje e përparuar e ndërrmarjeve

  45

  Zgjedhore

   ‘Detektim i hyrjeve të palejuara’ në thellësi

  45

  Zgjedhore

   Web/App Testim në depërtim & Pirateri etike

  45

  Zgjedhore

   Forensika e avancuar dixhitale dhe reagimi ndaj incidenteve

  45

  Zgjedhore

  Trajnimi mbi Sigurinë Kibernetike - synon të përgatisë kandidatët e rinj në fushën e sigurisë së të dhënave, etikës së piraterisë dhe trajtimit të incidenteve të sigurisë. Kjo paketë përbëhet nga 3 lëndë obligative dhe 2 lëndë zgjedhore, të cilat do të përgatisin studentët me njohuri të përgjithshme për pozicionet që lidhen me sigurinë e të dhënave, hakimin, etikën, parandalimin dhe mbrojtjen e të dhënave të organizatës ose institucioneve private dhe publike.

   

  Gjuhe programuese: Python  - 240 GHL

  GLH

  240 GHL 

     Hyrje në gjuhën e programuese Python

  50

  Obligative

     Nivel mesatar i gjuhës së programimit Python

  50

  Obligative

    Programim i avancuar me Python (Zhvillim i Webit    me Flask/Django)

  60

  Obligative

      Sigurimi i cilësisë/ Testimi

  40

  Zgjedhore

      Analiza e të  dhënave me Python

  40

  Zgjedhore

      Robotikë me Python

  40

  Zgjedhore  

      Zhvillimi i Lojërave

  40

  Zgjedhore

   Gjuhën e programimit Python - përbëhet nga 3 lëndë të detyrueshme dhe 2 lëndë zgjedhore që 
   synojnë zhvillimin e aftësive gjenerale të kandidatëve në atë të avancuar në Python. Kandidatët 
   e suksesshëm që plotësojnë këtë paketë do të përgatiten për tregun e punës në pozicionin e Web
   Developer në Python, Programmer në Python dhe pozicioneve të tjera të ngjajshme.

  Administrim dhe mirëmbajtje e rrjetit – 220 GLH

     GLH

  Hyrje në Harduer dhe Softuer kompjuterikë

  50

  Hyrje në Rrjete Kompjuterike

  50

  Esencialet e Routing dhe Switching

  40

  Hyrje ne Linux

  40

  Administrimi i sistemit (Windows apo Linux)

  40

   

   Moduli i Administrimit dhe Mbështetjes së TI-së përbëhet nga pesë kurse profesionale në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Rrjetave Kompjuterike. Qëllimi i këtij moduli trajnues  është t'i ofrojë pjesëmarrësve njohuri për të qenë në gjendje të punojnë si profesionistë të TI-se  në fushën e Administrimit dhe Mbështetjes së Sistemeve.

  Konkurs

  Shkolla e Lartë Profesionale PROED shpall konkurs për regjistrimin studentëve të rinj në programin Zhvillues Softueri.

  Investo për të ardhmen, bëhu pjesë e profesionit më të kërkuar në botë.

  Aplikoni online

  Nëse nuk po gjeni informacioin e kërkuar ju mund të na kontaktoni përmes numrit të telefonit tonë të poshtëshënuar dhe dikush nga stafi ynë do të ketë kënaqësinë të ju ndihmoj.  Mos hezitoni të na pyesni për të gjitha çështjet që mund të jenë me rëndësi për ju. Ju mund të na thirrni çdo ditë, përveç të dieleve, nga ora 09:00 deri në ora 17:00

  Na thirr në

  049 127 200

  Shkolla e lartë profesionale për edukim në programim PROED e themeluar në vitin 2016 në Prishtinë, e akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve me vendim nr. 01-71 të datës 08.02.2017,  dhe e licensuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës.

  Adresa: Lagjja Kalabria e Re, rr. Sylejman Vuçiterrna 33 Prishtinë, 10000  Kosovë

  [email protected]