Trajnim në Zhvillimi dhe Administrimi i bazave së të dhënave

Hapet konkursi per trajnimin: Zhvillim dhe Administrim i bazave së të dhënave

Trajnimi përqendrohet në Databazë dhe përgatitë kandidatët e rinj në zhvillimin e bazave të të dhënave, zhvillimin dhe krijimin e raporteve, analizën e të dhënave dhe paketën e integrimit të të dhënave, kështu kandidatët do te fitojnë njohuri të përgjithshme në fushën e Administrimit të Bazave së të Dhënave.

Rezultatet e të mësuarit (RM), përmbajtja dhe proçedurat e vlerësimit:

Kursanti shpjegon konceptet themelore të sistemeve për menaxhimin e bazës së të dhënave dhe modelin relacional të bazës së të dhënave

Përmbajtja

- Kuptimi për bazat e të dhënave

- Bazat e të dhënave relacionale

- Rëndësia e bazave të të dhënave

- Fazat kryesore të historisë së zhvillimit të bazave të të dhënave

- Krahasimi me sistemet tradicionale të procesimit të të dhënave

- Terminologjia dhe elemente qe perdoren në bazat e të dhënave

- Arkitektura e bazave të të dhënave

- Varësia e të dhënave

- Komunikimi me bazat e të dhënave

- Programimi procedural dhe jo-procedural

- Terminologjia e modelit relacional (Key, Integrity, Views)

- Sistemet për menaxhimin e bazave të të dhënave (DBMS)

Instumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me gojë ose me shkrim

- Kontrolli i demonstrimit praktik (kompjuter)

Kriteret e vlerësimit

Kursanti duhet:

- të shpjegojë kuptimin e termit “bazë e të dhënave”

- të argumentojë rëndësinë e përdorimit të bazave të të dhënave

- të përshkruaj fazat kryesore të historisë së zhvillimit të bazës së të dhënave

- të shpjegojë konceptet integritetit të të dhënave

- të krahasoj me procesimin tradicional të të dhënave

- të shpjegojë arkitekturën e bazës së të dhënave

- të shpjegojë varësinë e të dhënave

- të shpjegojë programimin procedural dhe jo-procedural

- të shpjegojë terminologjinë e modelit relacional: Key,  Integrity, Views

ER Modeli, Dizajni Konceptual

Përmbajtja

- Kuptimi i manipulimit me të dhëna në SQL

- Procesimi i një dhe më shumë tableave

- Përdorimi i komandeve SELECT

- Funksionet në SQL (Funksionet me data dhe kohe, konvertim te tipit te varibleva)

- Përdorimi i komandave për agregim të të dhënave

- Operatoret dhe klauzat në SQL

- Funksionet

Instumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me gojë ose me shkrim

- Kontrolli i demonstrimit praktik (kompjuter)

Kriteret e vlerësimit

Kursanti duhet:

- të shpjegojë kuptimin dhe përdorimin e SQL-DML

- të tregojë se si mund te krijohen pyetsorë (query) të bazuar në një apo më shumë tabela

- të shpjegoj dhe demonstroj përdorimin e komandave SELECT

- të aplikoj përdorimin e funksioneve për manipulim me data dhe konvertim të tipit të të dhënave

- të demonstroj dhe shpjegoj përdorimin e komandave për agregim, sortim të të dhënave

- të shpjegoj dhe demonstroj përdorimin e operandëve dhe klausave (kushteve)

Kursanti dizajnon bazat e të dhënave duke përdorur modelin relacionale të dhënave dhe normalizimin bazë.

Përmbajtja

- Problemi me redundance

- Kuptimi i varshmërisë funksionale (Functional Dependency)

- Dekompozimi i të dhënave

- Kuptimi i normalizimit të të dhënave (Normal Forms)

- Përdorimi i normalizimit për krijimi i një baze të të dhënave të thjeshtë duke përdorur i relacionet të strukturuara mirë p.sh.3NF, BCNF

- Pastrimi i ER diagramit

Instumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me gojë ose me shkrim

- Kontrolli i demonstrimit praktik (kompjuter)

Kriteret e vlerësimit

Kursanti duhet:

- të shpjegojë kuptimin e termit redundance

- të shpjegoj kuptimin e varshmërisë funksionale

- të kuptojë rregullalt për normalizim të të dhënave

- të aplikoj rregullat e normalizimit në nje shembull të bazës së të dhënave të thjeshtë

Kursanti implementon (krijon) bazë të të dhënaveduke përdorur gjuhën për definim të dhënave SQL -DML.

Përmbajtja

- Krijimi dhe fshirja e skemës (schema)

- Krjimi i tabelave (strukturës)

- Modifikimi i strukturës së tabelës dhe fshirja e tabelës

- Krijimi dhe fshirja e views 

- Krijimi dhe fshirja e Indexave

Instumentet e vlerësimit:

- Pyetje-përgjigje me gojë ose me shkrim

- Kontrolli i demonstrimit praktik (kompjuter)

Kriteret e vlerësimit

- 

Kursanti duhet:

- të krijoj, modifikoj dhe fshij schemat

- të krijoj, modifikoj dhe fshij tabelat

Kursanti përshkruan Menaxhimin e transaksionave dhe  procedurat për backup dhe recovery në rast të katastrofave.

Përmbajtja

- Kuptimi i menaxhimit të transaksioneve

- Veçorive e transaksioneve

- Kontrolli i konkurencës

- Kuptimi i backup dhe recovery

Kandidatët që e përfundojnë me sukses këtë paketë do të përgatiten në tregun e punës për të gjitha llojet e pozicioneve që lidhen me Zhvillimin e Databazës dhe Administrimin e Bazave të të Dhënave.

Çfarë përfitoni ju?

✅ Kandidatëve më të suksesshëm të kursit do t’u sigurohet punë praktike (disa edhe me pagesë, për 3 muaj), pas të cilës ata do të jenë të gatshëm të fillojnë punën si programerë të rijnë (junior).
✅ Gjuha e ligjërimit do të jetë në gjuhën shqipe kurse materialet do të jenë në gjuhën angleze.
✅Trajnimi do mbahet nga: Prof. Ramadan Dervishi
✅ Regjistrimi në grupe ka zbritje 10%.

Të interesuarit duhet  të regjistrohen pranë administratës së PROED-it, me vete duhet të sjellin kartën e identitetit / pasaportën, apo ta dërgoje kopjen në e-mail-in zyrtarë[email protected]


Për informacion të mëtejshëm kontaktoni zyrat e PROED në:

PROED Academy
Email: [email protected]
Mobil (Viber/Whatsapp): +383 49 127 200
--------------------------
Lagjja Kalabria e Re, rr. Sylejman Vuçiterrna 33 Prishtinë, 10000  Kosovë

Konkurs

Shkolla e Lartë Profesionale PROED shpall konkurs për regjistrimin studentëve të rinj në programin Zhvillues Softueri.

Investo për të ardhmen, bëhu pjesë e profesionit më të kërkuar në botë.

Aplikoni online

Nëse nuk po gjeni informacioin e kërkuar ju mund të na kontaktoni përmes numrit të telefonit tonë të poshtëshënuar dhe dikush nga stafi ynë do të ketë kënaqësinë të ju ndihmoj.  Mos hezitoni të na pyesni për të gjitha çështjet që mund të jenë me rëndësi për ju. Ju mund të na thirrni çdo ditë, përveç të dieleve, nga ora 09:00 deri në ora 17:00

Na thirr në

049 127 200

Shkolla e lartë profesionale për edukim në programim PROED e themeluar në vitin 2016 në Prishtinë, e akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve me vendim nr. 01-71 të datës 08.02.2017,  dhe e licensuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës.

Adresa: Lagjja Kalabria e Re, rr. Sylejman Vuçiterrna 33 Prishtinë, 10000  Kosovë

[email protected]